Daily Dose of Bhagavad Gita

Chapter 3: Karma-yoga TEXT 24 utsideyur ime lokana kuryam karma ced ahamsankarasya ca karta syamupahanyam imah prajah Chapter 3 Verse 24 TRANSLATION …

Daily Dose of Bhagavad Gita

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.