Cumpay Robusto

Cumpay Robusto. Photo credit: Cigarmor Cumpay xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1999, và đến năm 2000 đã nhận được đề cử Cigar của năm. Được sản xuất …

Cumpay Robusto

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.